OSLAVA 90. LET ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V KOMÁROVICÍCH

OSLAVY 90 LET ZALOŽENÍ SDH KOMÁROVICE

V sobotu 19. srpna 2023 se v dopoledních hodinách sešli komárovští hasiči společně s pozvanými hosty z okrsku č. 5 v čele se starostou okrsku panem Václavem Posádem a s hasičským knězem panem Pavlem Rostislavem Novotným k oslavě 90. let od založení sboru dobrovolných hasičů v Komárovicích. K tomuto setkání od ranních hodin vyhrávala dechová kapela z Jemnice. Součástí oslav bylo i žehnání novéhopraporu SDH a nového hasičského auta. Po desáté hodině za doprovodu dechovky vyšel průvod hasičů s praporem, hasičským autem, občanů a hostů od hasičské zbrojnice ke kapli sv. Josefa dělníka. Hlavním celebrantem byl kněz duchovní služby Moravské hasičské jednoty P. Mgr. Pavel Rostislav Novotný OPraem. Při mši svaté byl požehnán nový hasičský prapor SDH Komárovice a  nový hasičský dopravní automobil Ford s vlekem. Po skončení mše se hasiči v průvodu, v čele s vlajkovou četou, vydali do místní sokolovny kde sobotní program završila slavnostní valná hromada. Po přivítání hostů a všech přítomných členů byla velitelem sboru přednesena zpráva o historii a činnosti sboru od založení po současnost. V další diskuzi vystoupil starosta obce Bohumil Šuckrdle, starosta okrsku SDH č. 5 pan Václav Posád a P. Mgr. Pavel Rostislav Novotný. Na slavnostní schůzi obdrželi hosté pamětní plakety a almanach, který mapuje období 90 let sboru. Po slavnostní schůzi spojené s občerstvením následoval koncert dechové hudby pro všechny občany a hasiče a děti měly na hřišti připravený skákací hrad po celou dobu akce. Sbor dobrovolných hasičů Komárovice je příkladem jednoty, odvahy a nezdolného ducha. Za 90 let své existence dokázal zachránit mnoho majetku a přináší obyvatelům Komárovic bezpečnější a sokojenější prostředí. Přejme tedy sboru dobrovolných hasičů v Komárovicích mnoho dalších štastných a úspěšných let a doufejme, že se bude i nadále rozvíjetjako jedna ze stěžejních složek místní komunity. Ať plamen hasičského ducha nikdy nezhasne.