POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE (ISVS)

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

1. Název

OBEC KOMÁROVICE

2. Důvod a způsob založení

Obec KOMÁROVICE (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.

Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

SŠŘS Bohumil Šuckrdle

Bohumil Šuckrdle

Starosta obce
+420 602 573 743
SŠŘS Radana Möllerová

Radana Möllerová

Místostarosta
+420 728 042 567
SŠŘS Brus Petr

Brus Petr

Člen zastupitelstva
SŠŘS Musil Pavel

Musil Pavel

Člen zastupitelstva
SŠŘS Möller Radek

Möller Radek

Člen zastupitelstva
SŠŘS Pánek Zdeněk

Pánek Zdeněk

Člen zastupitelstva
SŠŘS Šuckrdle Jan

Šuckrdle Jan

Člen zastupitelstva

Finanční výbor

SŠŘS Zdeněk Pánek

Zdeněk Pánek

předseda
SŠŘS Radek Möller ml.

Radek Möller ml.

člen
SŠŘS Pavel Musil

Pavel Musil

člen

Kontrolní výbor

SŠŘS Petr Brus

Petr Brus

předseda
SŠŘS Jan Šuckrdle

Jan Šuckrdle

člen
SŠŘS Radek Möller st.

Radek Möller st.

člen

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

OBEC KOMÁROVICE
Komárovice 14
675 26 Želetava

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

OBEC KOMÁROVICE
Komárovice 14
675 26 Želetava

4.3 Úřední hodiny

Středa: 18:30 - 19:30
Jinak dle domluvy.

4.4 Telefonní čísla

Telefon: +420 568 446 031
Mobil: +420 602 573 743 

4.5 Adresa internetových stránek

www.komarovice.cz

4.6 Adresa podatelny

OBEC KOMÁROVICE
Komárovice 14
675 26 Želetava

4.7 Elektronická adresa podatelny

podatelna: ou.komarovice@volny.cz

4.8 Datová schránka

78ebswh

4.9 Sociální sítě obce

Není.

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 11829711/0100

6. IČO

00377724

7. DIČ

CZ00377724 - nejsme plátci DPH 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

            Jednací řád

 Územní plán

 Krizové řízení

8.2 Rozpočet

           Údaje o rozpočtu obce pro aktuální období

           Rozpočtová opatření pro aktuální období

8.3 Úřední deska

Na této stránce je zveřejňován obsah úřední desky Obce Komárovice podle zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, § 26.
Elektronická úřední deska je zrcadlem kamenné úřední desky, která je umístěna vedle autobusové zastávky. .

V případě dotazů se obracejte na správce úřední desky: Bohumil Šuckrdle, ou.komarovice@volny.cz, 602 573 743.

9. Žádosti a informace

Informace lze získat:
a) osobně - v kanceláři obecního úřadu
b) telefonicky - 568 466 031
c) poštou - na adrese obecního úřadu
d) e-mailem - ou.komarovice@volny.cz

10. Příjem podání a podnětů

Žádosti a další podání lze podat:
a) osobně - v kanceláři obecního úřadu
b) poštou - na adresu obecního úřadu
c) e-mailem - ou.komarovice@volny.cz

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

          

 • Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv - Ministerstvo vnitra ČR

  Na tomto odkaze po zadání čísla hledaného zákona či předpisu naleznete úplné aktuální znění

  • Zákony pro lidi

   Na tomto odkaze po zadání čísla hledaného zákona či předpisu naleznete úplné aktuální znění
   
  Do těchto i jiných právních předpisů Sbírky zákonů, včetně obecně závazných vyhlášek a nařízení města a  je možné nahlédnout v provozních hodinách obecního úřadu

  středa         od 18.30 do 19.30 hod.

                                                                                                                                                                                                           

   

  Obecní úřad se ve své činnosti řídí:

  na úseku samostatné působnosti zákony a obecně závaznými předpisy vydanými ústředními orgány k jejich provedení (nařízeními vlády a vyhláškami ministerstev) na úseku přenesené působnosti, při výkonu státní správy zákony, jinými obecně závaznými právními předpisy a v jejich mezích usneseními vlády a směrnicemi ministerstev).

   

  Obecně pro celý úřad

  zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR

  usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod

  zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky

  zákon č. 352/2001 Sb., o užívání  státních symbolů České republiky

  zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin

  zákon č. 129/2000 Sb., o krajích

  zákon č. 128/2000 Sb., o obcích

  zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

  zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících  územních samosprávných celků

  vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků

  vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků  územních samosprávných celků

  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

  zákon č. 349/1999 Sb., veřejném ochránci práv

  zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy

  zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

  zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu

  zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním

  zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím

  zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu 

  zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení

  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

  zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád 

  zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

  zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 

  zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

  zákon č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

  zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

  zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

  zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

  zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 

  zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 

   

  Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle nichž obec zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a upravují další práva občanů ve vztahu k obci, včetně informace kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí (právní předpisy jsou uváděny v čísle původního znění)

   

11.2 Vydané právní předpisy

          Obecně závazné vyhlášky vydané obcí

12. Úhrady za poskytování informací

12.1  Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

           Kalkulace vynaložených nákladů na poskytování informací Sazebník úhrad zohledňuje administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací v souvislosti s podáváním informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

           Tento sazebník nabývá účinnosti dnem 01.10.2021.

          Úhrada se stanoví jako součet:

       1)     Nákladů na pořízení kopií, skenování nebo tisk na tiskárnách:

Kopírování / skenování černobílé:

 • 3,- Kč za pořízení jednostranné fotokopie černobílé A4
 • 5,- Kč za pořízení oboustranné fotokopie černobílé A4

Kopírování /skenování barevné:

 • 8,- Kč za pořízení jednostranné fotokopie barevné A4
 • 12,- Kč za pořízení oboustranné fotokopie barevné A4

Tisk černobílý:

 • 3,- Kč za pořízení jednostranné fotokopie černobílé A4
 • 5,- Kč za pořízení oboustranné fotokopie černobílé A4

Tisk barevný:

 • 8,- Kč za pořízení jednostranné fotokopie barevné A4
 • 12,- Kč za pořízení oboustranné fotokopie barevné A4

        

           2)      Nákladů na opatření technických nosičů dat:

                    CD ROM    -    12,- Kč / 1 ks

                    DVD ROM   -    15,- Kč / 1 ks

                  Jiný technický nosič podle pořizovací ceny

 

3)     Nákladů na mimořádně rozsáhlé vyhledávání a zpracování informací:

 • za každou celou hodinu  -  250,- Kč
 • cestovní náklady  -  dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění
 • Náklady na odborné posudky a jiné služby, poskytované jiným subjektem na smluvním základě  -  dle sazebníku poskytovatele posudku nebo služby

 

4)     Nákladů na zaslání informací:

 • e-mail  -  0 Kč
 • poštou  -  dle sazeb platného sazebníku provozovatelepoštovních služeb, včetně ceny obálky

Způsob platby: Osobně na pokladně Obecního úřadu nebo bankovním převodem.

 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Usnesení nadřízeného orgánu není uplatňováno

13. Licenční smlouvy

V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

13.1 Vzor licenčních smluv


13.2 Výhradní licence

V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: